ΡΟΜΑΝΣΕΡΟ / Title : ROMANSERO

11
1
715
Το περίφημο Θεατρικό έργο Ρομανσερό του Ζάκ Ντεβάλ , με σαφείς Θρησκευτικές προεκτάσεις , Παραγωγής 1977 από το Ιστορικό και Πολιτιστικό Αρχείο της Ελληνικής Ραδιοφωνίας Τηλεόρασης , στην οποίαν ανήκουν φυσικά και τα Πνευματικά Δικαιώματα . Αξίζουν συγχαρητήρια στους συντελεστές και ειδικά στο κάστ των Ηθοποιών , μερικοί εκ των οποίων δεν βρίσκονται πλέον εν ζωή , για αυτό και Εύχομαι ο Θεός να αναπαύσει τη ψυχή τους , όπως και του Συγγραφέα επίσης , όπου επισκοπεί το Φώς του Προσώπου Του .
Πρόκειται περί απλής μεταφόρτωσης και αυτό γίνεται μετά από επίμονη επιθυμία των κατά καιρούς μαθητών των Σχολείων ( μου ) για το τι απετέλεσε την αφορμή ώστε να επιλέξω να γίνω Καθηγητής Θεολογίας .
Όσο για το θέμα του Έργου διαπραγματεύεται την γνωριμία ενός Καθολικού Ιερέα - Μοναχού με μία αμόρφωτη γυναίκα ελαφρών ηθών και τον απαγορευμένο έρωτα που αναπτύσσεται παρά τις αντιξοότητες αναμεσά τους και η γνωριμία των οποίων στέκεται μοιραία , μεταστρέφοντας οριστικά το υπόλοιπο του βίου και των δύο πλευρών .
Το ίδιο όμως συνέβη και με εμένα , μετά την προβολή του έργου το 1981 , όντας μαθητής Γ ΄ Γυμνασίου .
Η Καθολική Θεολογική οπτική λοιπόν στην ΄΄ υπηρεσία ΄΄ της Ορθόδοξης Χριστιανικής πίστης , επιτέλους ...
The famous Theatrical work of Jacques Nteval Romansero with clear implications Religious, Production 1977 by the Historical and Cultural Archive of the Greek Radio and Television, which owns natural and Copyrights. Congratulations to the players and especially the cast of actors, some of whom are no longer alive, that's why I wish God rest their souls, like poster also where reviews the Light of His Face.
This is a simple upload and this is done after persistent desire at times students of the Schools (me) what was the reason to choose to become a Professor of Theology.
As for the theme of the project negotiates the acquaintance of a Catholic Priest - Monk with an uneducated woman of light morals and forbidden romance that develops against the odds among them the acquaintance whose standing fatal, permanently switching the rest of life on both sides.
But the same happened to me , after the screening of the project in 1981, being C High School student.
The Catholic Theological optical so the service of the Orthodox Christian faith, finally ...
La célèbre pièce de Théâtre de Jacques Nteval Romansero avec des implications claires religieuse, de la production 1977 par les Archives Historiques et Culturel de la Radio et de la Télévision Grecque, qui détient les droits d' auteur et naturelle. Félicitations aux joueurs et surtout le casting d' acteurs, dont certains ne sont plus en vie, qui est pourquo i je souhaite que Dieu ait leurs âmes, comme affiche également où examine la lumière de son Visage.
Ceci est un téléchargement simple et cela est fait après désir persistant parfois des étudiants des Ecoles (moi) quelle était la raison de choisir de devenir un Professeur de Théologie.
Quant au thème du projet négocie la connaissance d' un Prêtre Catholique - Monk avec une femme non instruite des mœurs légères et de romance interdite qui se développe contre les chances d' entre eux la connaissance dont la date fatale, de commutation de façon permanente le reste de la vie des deux côtés.
Mais la même chose est arrivée à moi, après la projection du projet en 1981, étant étudiant C C. Gymnase.
Le Catholic Theological optique Donc le service de la foi Chrétienne Orthodoxe, enfin ...